The best advice for better living

Algemene voorwaarden van Danscentrum Dance-Point te Huizen

Artikel 1. Algemeen

Artikel 2. Inschrijven

Artikel 3. Lesgeld en betalingsvoorwaarden

Artikel 4. Afmelding

Artikel 5. Beëindiging inschrijving

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Artikel 7. Huisregels

Artikel 8. Toepassing

Welkom!

Wij stellen het op erg op prijs, dat u zich als leerling bij Danscentrum Dance-Point in gaat schrijven. Om alles goed en prettig te laten verlopen en onze regels betreffende uw inschrijving zo helder mogelijk voor u te maken, hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld. De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij Danscentrum Dance-Point. Het is dus uitermate belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties. Door te klikken op "ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels zonder enig voorbehoud. Als u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Graag tot ziens op ons danscentrum!

De directie van Danscentrum Dance-Point.

 

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Danscentrum Dance-Point te Huizen, hierna ook te noemen: het danscentrum.

Artikel 2. Inschrijven

2.1. Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van Dance-Point en het lesgeld;

2.2. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode leerling van het danscentrum;

2.3. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

2.4. Inschrijving kan zowel schriftelijk middels het inschrijfformulier als via de website geschieden;

2.5. Het danscentrum heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus;

2.6. Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. Het danscentrum zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kunt annuleren;

2.7. Het danscentrum mag de cursus annuleren, cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. In geval van annulering door het danscentrum voor aanvang van de cursus wordt het lesgeld stopgezet. Als annulering door het danscentrum tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen;

2.8. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij het danscentrum inschrijven. Ouder(s)/Verzorger(s) , die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden. Artikel

3. Lesgeld en betalingsvoorwaarden

3.1. Voor elke cursus, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend;

3.2. De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s;

3.3. De directie bepaalt periodiek de hoogte van het lesgeld voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen;

3.4. U kunt nimmer rechten ontlenen, voor- of achteraf, uit eventuele (kortings-)acties of speciale aanbiedingen uit het verleden;

3.5. Met uw inschrijving verplicht u zich het volledige lesgeld behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen;

3.6. U heeft bij een aantal cursussen de keuze uit betaling in één termijn of betaling in een bepaald aantal termijnen. Voor onder meer de zogenoemde korte cursussen geldt geen mogelijkheid van betaling in meerdere termijnen;

3.7. Als u het lesgeld in één termijn betaalt, kan het totale bedrag contant op de eerste les van de cursus betaald worden of het bedrag moet overgemaakt zijn op de bankrekening van het danscentrum. Als u het lesgeld in drie termijnen betaalt, kan dat contant of overmaken op de eerste, vijfde en tiende les.

3.8. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot het danscentrum voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien het danscentrum een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde;

3.9. Als het danscentrum kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door u toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend;

3.10.Voor consumpties in de bar, dansschoenen, entreegelden voor dansavonden, deelname aan activiteiten, wedstrijden of shows en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald.

3.11. De wijze van betaling is tussen het danscentrum en de contractant nader overeen te komen. Het danscentrum biedt de contractant een ruime keuze aan betalingsmogelijkheden.

Artikel 4. Afmelding

4.1. Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie te melden;

4.2. Afwezigheid tijdens de danslessen, door welke oorzaak dan ook, ontheft u niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld;

4.3. Bij afmelding gedurende de cursus - om welke reden ook - bent u verplicht het volledige lesgeld voor de cursus, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen. Ook als u het lesgeld in termijnen betaalt;

4.4. Bij afmelding tot 6 weken voor aanvang van de cursus berekenen wij € 25,00 per persoon administratiekosten;

4.5. Bij afmelding tussen 4 en 6 weken voor aanvang van de cursus berekenen wij 25% per persoon van het lesgeld;

4.6. Bij afmelding tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus berekenen wij 50% per persoon van het lesgeld;

4.7. Bij afmelding tussen 1 en 2 weken voor aanvang van de cursus berekenen wij 75% per persoon van het lesgeld;

4.8. Bij afmelding tussen 1 week voor aanvang van de cursus berekenen wij 100% per persoon van het lesgeld;

4.9. Bij annulering tijdens de cursus krijgt u een tegoedbon voor de niet gevolgde lessen;

4.10. Er vindt in geen geval restitutie van de contributie plaats. Dus ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, langdurige ziekte, ongeval, privé- of werkomstandigheden etc.;

4.11. Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en doorgeschoven. U wordt hierover via een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld.

Artikel 5. Beëindiging inschrijving

5.1. Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les, waarvoor u zich heeft ingeschreven;

5.2. U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus;

5.3. Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een mondeling verzoek heeft gedaan;

5.4. De directie behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen: zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van het danscentrum ernstig en/of herhaaldelijk schendt; zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt tegenover andere leerlingen of medewerkers van het danscentrum; zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van het danscentrum, medewerkers of leerlingen; met een schriftelijke waarschuwing vooraf indien u het lesgeld niet binnen 30 dagen na het moment van de betalingstermijn heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee. Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van het lesgeld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Het danscentrum is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om het danscentrum;

6.2. U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit;

6.3. Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus;

6.4. Het danscentrum is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten;

6.5. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u het danscentrum, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in het danscentrum ten gevolge van uw handelen of nalaten;

6.6. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7. Huisregels Er gelden bij het danscentrum huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden.
Een beknopt overzicht van huisregels kunt u ook vinden op het prikbord bij de ingang van het danscentrum.

7.1. Algemeen Het danscentrum heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot het danscentrum te weigeren; Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in het danscentrum te houden aan de huisregels van het danscentrum, evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers, op te volgen; U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken. Bij het plegen van misdrijven wordt u direct overgedragen aan de politie. Bij niet naleving van onze huisregels wordt u uit het danscentrum verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot het danscentrum ontzegd worden. Bij huisvredebreuk wordt de politie ingeschakeld.

7.2. Introducés Het is niet toegestaan introducés mee te nemen naar uw cursus of één van de andere cursussen zonder toestemming van de directie; Er zijn in principe periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés van harte welkom zijn. U wordt hierover tijdens de cursus op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels; De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten op een cursus uit te nodigen.

7.3. Kleding, schoenen en hygiëne U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen. Houdt u wel rekening met de normale fatsoenswaarden; U dient uw jas op te hangen in de garderobe (brandweervoorschrift). Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen naar de bar of zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen; U kunt uw schoenen bij binnenkomst in de garderobe omwisselen voor droge en schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan om uw schoenen in de bar om te wisselen; Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd schone(sport)kleding en gebruik een deodorant. Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.

7.4. Mobiele telefoon U dient uw mobiele telefoon tijdens de lessen uit te zetten. Als u vanwege uw werk- of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de leraar kenbaar te maken.

7.5. Consumpties Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank- en/of etenswaren binnen het danscentrum te nuttigen. Dit zal zonder overleg worden ingenomen; Het is niet toegestaan glazen en/of flessen met (kraan)water te vullen; Wij schenken geen (kraan)water. U kunt flesjes bronwater bij ons verkrijgen; Aan personen onder de 16 jaar wordt geen alcohol verkocht; Aan personen tussen de 16 en 18 jaar wordt alleen zwak alcoholische drank verkocht; Tijdens de cursussen voor de jeugd wordt er geen alcohol geschonken; Onze medewerkers kunnen naar uw legitimatiebewijs vragen. Legitimatie is dan verplicht; Tijdens de danslessen is het consumeren van kauwgum, pinda’s etc. op de dansvloer in verband met uw eigen veiligheid niet toegestaan. Consumpties dient u met onze drankmuntjes te betalen (tenzij anders aangegeven).

7.6. Het is verboden om: Diefstal of vernielingen te plegen. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen. Discriminerende opmerkingen te maken. Beledigingen te uiten. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Het is verplicht medewerking te verlenen aan controles op drugs.

7.7. Roken Er geldt in het gehele danscentrum een rookverbod; Als de voordeur is gesloten, te weten tijdens de lessen, dansavonden en activiteiten, verzoeken wij u zo min mogelijk naar buiten te gaan om te roken. U kunt daarmee voor extra controle en/of overlast zorgen.

7.8. Foto- en filmopnamen Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van het danscentrum is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken; U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, leerlingen of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden.

7.9. De toegang kan geweigerd worden als u Aangeschoten, dronken of anderszins “onder invloed” bent; De toegang eerder is ontzegd; Niet meewerkt aan controles op drugs; Niet voldoet aan kledingvoorschriften.

Artikel 8. Toepassing

8.1. Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigt, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie;

8.2 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;

8.3. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is de cursisten ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal € 450,00 per overtreding aan het danscentrum, onverlet een verdere schadeclaim van het danscentrum en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

8.4. De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;

8.5. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;

8.6. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Huizen, mei 2010